Minimum Order € 20 – Free shipping from € 50

Privacy Verklaring

BV FOXED BELGIUM  (hierna “FOXED BELGIUM” of de “Verwerkingsverantwoordelijke”).

Violetstraat 26, 2260 Gent
BTW: BE0754.725.227
E-Mail: info@foxedbelgium.com

1. Partijen en voorwerp

FOXED BELGIUM stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op volgende adres: https://foxedbelgium.com, (hierna de “Site”), en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door FOXED BELGIUM. 

De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op eender welke wijze met de Site communiceert.

In diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, bepaald FOXED BELGIUM bepaalt alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers. FOXED BELGIUM verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Wet“) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “Verordening“).

FOXED BELGIUM is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de Gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de “Onderaannemer”). In dat geval, verbindt FOXED BELGIUM zich ertoe een Onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door FOXED BELGIUM, in hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke, of door dienstverleners die in naam en voor rekening van FOXED BELGIUM optreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

 • Persoonsgegevens worden verwerkt door FOXED BELGIUM op de volgende manier: 
  Contactformulieren met invulvelden
 • Informatie verzameld tijdens het bestelproces

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld. De doelstellingen zijn de volgende: 

 • Inschrijven voor nieuwsbrief 
 • Gebruiken van cookies
 • Communicatie met klanten  
 • Afhandelen van bestellingen 
 • Reclame- en/of marketingdoeleinden                                                                                               

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en het gebruik van de Site, FOXED BELGIUM de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:  

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer 
 • E-mail 
 • Geboortedatum

FOXED BELGIUM verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid.

5. Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, na de inhoud van dit Privacybeleid doorgenomen te hebben.

Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarbij de Gebruiker het vakje voor het privacybeleid in hypertext link aanvinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met FOXED BELGIUM. Elke overeenkomst die FOXED BELGIUM en een Gebruiker verbindt met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de Site, is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij ingeeft op de Site of via andere diensten die worden aangeboden door FOXED BELGIUM.

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de vroegere verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onaangetast.

6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de Verordening en de Wet bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Deze duur is in elk geval niet langer dan maximum één jaar na de dag van het plaatsen van een bestelling.

7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van FOXED BELGIUM die passende garanties bieden voor de beveiliging van de gegevens en die samenwerken met FOXED BELGIUM bij het op de markt brengen van producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van FOXED BELGIUM en zijn verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens de inhoud van dit Privacybeleid na. FOXED BELGIUM zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken.

In het geval dat de gegevens gedeeld worden met derden met het oog op direct marketing of prospectie, wordt de Gebruiker hierover geïnformeerd voordat hij zijn toestemming geeft tot het gebruik van zijn persoonlijke gegevens. 

8. Rechten van de Gebruikers

De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@foxedbelgium.com, of een brief per post, samen met een kopie van zijn identiteitskaart, naar het volgende adres: Violetstraat 26, 2260 Westerlo

a) Recht van toegang 
In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, garandeert FOXED BELGIUM het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. Het gaat hier om de volgende persoonsgegevens en informatie: 
de betrokken categorieën persoonsgegevens; de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, alsook de ontvangers gevestigd in derde landen of internationale organisaties; indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria op basis waarvan deze periode wordt vastgesteld; het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering (als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de Verordening) en relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen van de administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker worden opgevraagd.

Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs elektronische weg (bv. via e-mail) indient, worden de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

De kopie van zijn gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de Gebruiker worden toegestuurd.

b) Recht op rectificatie 
FOXED BELGIUM garandeert aan de Gebruiker het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount. Indien deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, kan de Gebruiker een aanvraag indienen bij FOXED BELGIUM. 
Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de Verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger van de persoonsgegevens in kennis van elke rectificatie, tenzij een dergelijke kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers, indien hij/zij dat verzoekt.

c) Recht op uitwissing 
In de in artikel 17 van de Verordening genoemde gevallen, heeft de Gebruiker het recht om zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen. 
Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke redelijke maatregelen om ontvangers van deze persoonsgegevens ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om deze persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan te wissen. Dit doet hij rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten. 
De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing indien een verwerking noodzakelijk is voor: 
de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; 
de naleving van een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaat van de Verwerkingsverantwoordelijke; 
een taak van algemeen belang of de uitoefening van het openbaar gezag die aan de Verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen; 
de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen. 
Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de Verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger van de persoonsgegevens in kennis van de verwijdering van persoonsgegevens of de beperking van de verwerking ervan, tenzij deze kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien hij/zij dat verzoekt.

d) Recht om de verwerking te beperken 
In de in artikel 19 van de Verordening genoemde gevallen heeft de Gebruiker het recht op een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens. 
Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de Verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger van de persoonsgegevens in kennis van de beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij deze kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien hij/zij dat verzoekt.

e) Recht op gegevensportabiliteit 
In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben de Gebruikers het recht om van FOXED BELGIUM hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. In de gevallen die voorzien zijn in de Verordening hebben de Gebruikers het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat FOXED BELGIUM dit verhindert. 
Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van zijn recht op gegevensportabiliteit op grond van het vorige lid, heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is. 
De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te wissen. 
Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de uitoefening van het openbaar gezag, die aan de Verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen. 
Het recht op gegevensportabiliteit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van derden.

f) Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming 
De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, alsook tegen de automatisering van gegevens door FOXED BELGIUM. In overeenstemming met artikel 21 van de Verordening, zal FOXED BELGIUM dan geen persoonsgegevens meer verwerken. Dit verzet zal geen gehoor krijgen als er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking, die voorrang hebben op de belangen, rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten. 
Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Dit geldt ook in geval van profilering, voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie. 
Wanneer de betrokkene zich verzet tegen de verwerking met het oog op prospectie, worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.

g) Klachtrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen over de verwerking van zijn persoonsgegevens door FOXED BELGIUM aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen: 

Gegevensbeschermingsautoriteit                                                                                                                                                                                                                                                                 Drukpersstraat 35, 1000 Brussel                                                                                                                                                                                                                                                                    Tel. + 32 2 274 48 00                                                                                                                                                                                                                                                                                              Fax. + 32 2 274 48 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                  E-mail: contact@apd-gba.be 

De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

9. Cookies

De Site maakt gebruik van cookies om de verschillende Gebruikers van de Site te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om de Gebruikers een betere surfervaring te bieden, alsook een verbetering van de Site en de inhoud ervan. 

a) Algemene principes 

Een “Cookie” is een bestand dat tijdelijk of permanent op de harde schijf van de Gebruiker wordt geplaatst, wanneer hij de Site bekijkt. Dit gebeurt met het oog op een volgend bezoek aan de Site. Dankzij cookies herkent de server de computer van de Gebruiker. 

Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden met wie Nachtkoerier samenwerkt. 

Sommige cookies die gebruikt worden door FOXED BELGIUM, zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Site, andere zijn nodig om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren.

De Gebruiker kan cookies aanpassen of uitschakelen door zijn browser in te stellen. 

Door gebruik te maken van de Website stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

b) Soorten cookies en nagestreefde doeleinden 
Verschillende soorten cookies worden gebruikt door FOXED BELGIUM op de Site: 

Technische cookies: ze zijn noodzakelijk voor de werking van de Site, maken de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken; 

Statistische en publiekscookies: deze cookies maken de herkenning van de Gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de Website over een bepaalde periode te tellen. Aangezien ze ook het surfgedrag aangeven, zijn ze een effectieve manier om de surfervaring van de Gebruiker te verbeteren door voorstellen en aanbiedingen weer te geven die interessant kunnen zijn voor de Gebruiker. Ze maken het FOXED BELGIUM ook mogelijk om bugs op de Website te identificeren en te corrigeren; 

Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Site door bepaalde ingevoerde keuzes te behouden (bijvoorbeeld de gebruikersnaam of de taal); 

Tracking cookies: FOXED BELGIUM maakt gebruik van tracking cookies via Google Analytics, om de interactie van gebruikers met de inhoud van de Site te meten en anonieme statistieken te produceren. Deze statistieken maken het FOXED BELGIUM mogelijk om de Site te verbeteren. Google ondersteunt de uitleg van deze cookies op het volgende adres: 
http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/

c) Bewaartermijn voor cookies 
Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die op de harde schijf van de Gebruiker kunnen worden opgeslagen en de opslagperiode van deze cookies zijn als volgt: 

 • Analytische cookies 1 jaar  
 • Functionele cookies enkel tijdens gebruik

d) Beheer van cookies 
Als de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door zijn browserinstellingen aan te passen. Door de programmering van de browser kan de Gebruiker ook een kennisgeving ontvangen zodra een Website cookies gebruikt en zo beslissen of hij deze accepteert of weigert. 
Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de Site mogelijks niet optimaal functioneert. Sommige delen van de Website zijn mogelijks niet of slechts gedeeltelijk bruikbaar. 
Indien de Gebruiker bepaalde cookies op deze manier wil beheren en/of verwijderen, kan hij/zij dit doen via de volgende links: 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies 
Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq 
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr 
Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences 
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA

Indien de Gebruiker weigert het gebruik van Google Analytics cookies toe te staan, wordt hij of zij uitgenodigd om zijn of haar browser te configureren op de volgende website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout10. 

Beperking van de aansprakelijkheid van de Verwerkingsverantwoordelijke 

De Site kan links bevatten naar andere sites van derden die niet gelinkt zijn aan FOXED BELGIUM. De inhoud van deze sites en de naleving van de Wet en de Verordening vallen niet onder de verantwoordelijkheid van FOXED BELGIUM. 

FOXED BELGIUM is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonsgegevens als gevolg van de aanwezigheid van virussen of na computeraanvallen.

11. Veiligheid en beveiliging

De Verwerkingsverantwoordelijke neemt organisatorische en technische maatregelen om een passend beveiligingsniveau voor de verwerking en verzameling van gegevens te waarborgen. Deze veiligheidsmaatregelen zijn afhankelijk van de uitvoeringskosten met betrekking tot de aard, de context en de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens. 

De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt standaard encryptietechnologieën binnen de IT-sector bij de overdracht of verzameling van gegevens op de Site.

12. Wijziging van het Privacybeleid

FOXED BELGIUM behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van FOXED BELGIUM.

14. Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres: info@foxedbelgium.com.

Datum van laatste aanpassing: 11 oktober 2020

Privacy Policy (translated)

 

BV FOXED BELGIUM (hereinafter “FOXED BELGIUM” or the “Controller”).

Violetstraat 26, 2260 Ghent
VAT: BE0754.725.227
E-Mail: info@foxedbelgium.com

1. Parties and subject matter

FOXED BELGIUM establishes this Privacy Policy, the purpose of which is to transparently inform Users about the website hosted at the following address: https://foxedbelgium.com, (hereinafter the “Site”), and about the manner in which personal data are collected and processed by FOXED BELGIUM. 

The term “User” refers to any user, whether a natural or legal person, who visits the Site or communicates in any way with the Site.

In its capacity as data controller, FOXED BELGIUM determines all technical, legal and organisational means and purposes for the processing of users’ personal data. FOXED BELGIUM undertakes to take all necessary measures to ensure that the processing of personal data takes place in accordance with the Law of 30 July 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data (hereinafter the “Law”) and the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter the “Regulation”).

FOXED BELGIUM is free to choose a natural or legal person to process the Users’ personal data at its request and on its behalf (hereinafter the “Subcontractor”). In that case, FOXED BELGIUM undertakes to select a Subcontractor that offers sufficient guarantees with regard to the technical and organisational security measures for the processing of personal data, in accordance with the Law and the Regulation.

2. Processing of personal data

The use of the Site by Users may result in the collection of personal data. The processing of this data by FOXED BELGIUM, in its capacity as Processing Manager, or by service providers acting in the name and on behalf of FOXED BELGIUM, is done in accordance with the Law and the Regulation.

Personal data are processed by FOXED BELGIUM in the following way: 
Contact forms with input fields
Information collected during the ordering process

3. Purpose of processing personal data

In accordance with Article 13 of the Regulation, the purposes of processing personal data are communicated to the User. The purposes are as follows: 

Registration for newsletter 
Use of cookies
Communication with customers  
Processing of orders 
Advertising and/or marketing purposes                                                                                               

4. Personal data that may be processed

The User agrees that, during the visit and use of the Site, FOXED BELGIUM collects and processes the following personal data:  

Name
Address
Telephone number 
E-mail 
Date of birth

FOXED BELGIUM collects and processes this personal data in accordance with the conditions and principles described in this Privacy Policy.

5. Consent

By accessing and using the Site, the User declares that he/she gives his/her free, specific, informed and unambiguous consent to the processing of his/her personal data, after having read the contents of this Privacy Policy.

Consent is given by the positive action whereby the User checks the box for the Privacy Policy in hypertext link. This consent is an essential condition for carrying out certain actions on the Site or for enabling the User to enter into a contractual relationship with FOXED BELGIUM. Any agreement binding FOXED BELGIUM and a User in relation to the services and goods offered on the Site is subject to the User’s acceptance of the Privacy Policy.

The User agrees that the Controller, in accordance with the terms and principles contained in this Privacy Policy, collects and processes his/her personal data that he/she enters on the Site or through other services offered by FOXED BELGIUM.

The User has the right to withdraw his/her consent at any time. The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of the previous processing based on the prior consent.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

6. Retention period of the Users’ personal data

In accordance with Article 13(2) of the Regulation and the Law, the Controller shall only retain the personal data for as long as reasonably necessary to achieve the purposes for which they are processed.

In any case, this duration shall not exceed a maximum of one year from the day of placing an order.

7. Recipients of data and disclosure to third parties

Personal data may be passed on to employees, collaborators, subcontractors or suppliers of FOXED BELGIUM who provide appropriate data security guarantees and who cooperate with FOXED BELGIUM in marketing products or providing services. They act under the direct authority of FOXED BELGIUM and are responsible for collecting, processing or outsourcing this data.

In all cases, the recipients of the data comply with the contents of this Privacy Policy. FOXED BELGIUM ensures that they process this data only for the intended purposes and in a discrete and secure manner.

In the event that the data are shared with third parties for direct marketing or prospecting purposes, the User will be informed of this before giving his consent to the use of his personal data. 

8. Rights of the Users

The User may exercise his rights at any time by sending an e-mail to the following address: info@foxedbelgium.com, or a letter by post, together with a copy of his identity card, to the following address: Violetstraat 26, 2260 Westerlo

a) Right of access 
In accordance with Article 15 of the Regulation, FOXED BELGIUM guarantees the User’s right to access his personal data. This includes the following personal data and information: 
the categories of personal data concerned; the recipients or categories of recipients to whom the personal data have been or will be disclosed, as well as recipients located in third countries or international organisations; if possible, the proposed storage period for personal data or, if this is not possible, the criteria on the basis of which this period is determined; the existence of automated decision-making, including profiling (as referred to in Article 22(1) and (4) of the Regulation) and relevant information on the underlying logic, as well as the significance and expected consequences of such processing for the data subject.

The Controller may claim reasonable reimbursement of administrative costs for additional copies requested by the User.

If the User makes this request electronically (e.g. by e-mail), the data will be provided in electronic form and for general use, unless the User requests otherwise.

The copy of his data will be sent to the User no later than one month after receipt of the request.

b) Right to rectification 
FOXED BELGIUM guarantees to the User the right to rectification and deletion of personal data. In accordance with Article 16 of the Regulation, incorrect, inaccurate or irrelevant data may be corrected or deleted at any time. The User first makes the necessary changes himself from his user account. If these cannot be made independently, the User may submit a request to FOXED BELGIUM. 
In accordance with Article 19 of the Regulation, the Controller shall notify each recipient of the personal data of any rectification, unless such notification proves impossible or requires disproportionate efforts. The Controller shall provide the data subject with information about these recipients, if he/she so requests.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

c) Right to erasure 
In the cases mentioned in Article 17 of the Regulation, the User shall have the right to obtain the erasure of their personal data as soon as possible. 
Where the Controller has disclosed the personal data and is obliged to erase it under the previous paragraph, the Controller shall take reasonable measures to inform recipients of such personal data that the Data Subject has requested the erasure of such personal data or a copy or reproduction thereof. It shall do so taking into account available technologies and implementation costs. 
The previous two paragraphs do not apply if processing is necessary for: 
the exercise of the right to freedom of expression and information; 
compliance with a legal obligation to process under Union law or the law of the Member State of the Controller; 
a task of public interest or the exercise of public authority vested in the Controller; 
the establishment, exercise or defence of legal claims. 
In accordance with Article 19 of the Regulation, the Controller shall notify any recipient of personal data of the erasure of personal data or the restriction of their processing, unless such notification proves impossible or involves a disproportionate effort. The Controller shall provide the data subject with information about these recipients if he/she so requests.

d) Right to restrict processing 
In the cases mentioned in Article 19 of the Regulation, the User has the right to a restriction of the processing of his/her personal data. 
In accordance with Article 19 of the Regulation, the Controller shall notify any recipient of the personal data of the restriction of the processing carried out, unless such notification proves impossible or involves disproportionate effort. The Controller shall provide the data subject with information about these recipients if he/she so requests.

(e) Right to data portability 
In accordance with Article 20 of the Regulation, Users have the right to receive from FOXED BELGIUM their personal data in a structured, commonly used and machine-readable format. In the cases provided for in the Regulation, Users have the right to transfer these data to another controller without FOXED BELGIUM preventing this. 
When the User exercises his right to data portability under the previous paragraph, he has the right to have personal data transferred directly from one controller to another, insofar as this is technically possible. 
The exercise of the right to data portability is without prejudice to the right to erasure. 
This right shall not apply to processing necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the Controller. 
The right to data portability does not affect the rights and freedoms of third parties.

f) Right to object and automated individual decision-making 
The User has at all times the right to oppose the processing of his/her personal data on account of his/her specific situation, as well as the automation of data by FOXED BELGIUM. In accordance with Article 21 of the Regulation, FOXED BELGIUM will then no longer process personal data. This opposition will not be heard if there are legitimate and compelling reasons for the processing, which take precedence over the interests, rights and freedoms of the User, or for the establishment, exercise or defence of legal rights. 
When processing personal data for prospecting purposes, the User has the right to oppose the processing of his/her personal data at any time. This also applies in the case of profiling, insofar as it relates to such prospecting. 
If the data subject objects to processing for the purpose of prospecting, the personal data shall no longer be processed for that purpose.

g) Right to complain The User has the right to lodge a complaint about the processing of his/her personal data by FOXED BELGIUM to the Data Protection Authority, competent for the Belgian territory. More information can be found on the website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Complaints can be lodged at the following addresses: 

Data Protection Authority Press Street 35, 1000 Brussels Tel. + 32 2 274 48 00 Fax. + 32 2 274 48 35 E-mail: contact@apd-gba.be 

The User may also file a complaint with the court of first instance of his/her place of residence.

9. Cookies

The Site uses cookies to distinguish the different Users of the Site. This makes it possible to offer the Users a better browsing experience, as well as improving the Site and its content. 

a) General principles 

A “Cookie” is a file that is temporarily or permanently placed on the User’s hard disk, when they view the Site. This is done with a view to a subsequent visit to the Site. Thanks to cookies, the server recognises the User’s computer. 

Cookies may also be installed by third parties with whom Night Courier collaborates. 

Some cookies used by FOXED BELGIUM are necessary for the proper functioning of the Site, others are necessary to improve the User’s experience.

The User can adjust or disable cookies by setting their browser. 

By using the Site, the User expressly agrees to the management of cookies as described in this article.

b) Types of cookies and purposes pursued 
Different types of cookies are used by FOXED BELGIUM on the Site: 

Technical cookies: they are necessary for the operation of the Site, enable the communication of the data entered and are intended to facilitate the User’s navigation; 

Statistical and audience cookies: these cookies enable the recognition of the User and are used to count the number of Users of the Site over a given period. Since they also indicate browsing behaviour, they are an effective way to improve the User’s browsing experience by displaying suggestions and offers that may be of interest to the User. They also allow FOXED BELGIUM to identify and correct bugs on the Website; 

Functional cookies: these cookies facilitate the use of the Site by maintaining certain choices entered (for example, the user name or language); 

Tracking cookies: FOXED BELGIUM uses tracking cookies via Google Analytics to measure users’ interaction with Site content and produce anonymous statistics. These statistics allow FOXED BELGIUM to improve the Site. Google supports the explanation of these cookies at the following address: 
http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/

c) Cookie retention period 
Cookies are stored for the time necessary to achieve the intended purpose. The cookies that may be stored on the User’s hard disk and the storage period of these cookies are as follows: 

Analytical cookies 1 year  
Functional cookies only during use

d) Management of cookies 
If the User does not want the Website to place cookies on his hard disk, he can easily manage or delete them by adjusting his browser settings. Browser programming also allows the User to receive a notification as soon as a Website uses cookies and thus decide whether to accept or reject them. 
If the User disables certain cookies, he accepts that the Site may not function optimally. Some parts of the Website may not be usable or only partially usable. 
If the User wishes to manage and/or delete certain cookies in this way, he/she can do so via the following links: 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies 
Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq 
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr 
Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences 
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA

If the User refuses to allow the use of Google Analytics cookies, he or she is invited to configure his or her browser at the following website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout10. 

Limitation of liability of the Controller 

The Site may contain links to other third-party sites that are not linked to FOXED BELGIUM. The content of these sites and compliance with the Law and the Regulation are not the responsibility of FOXED BELGIUM. 

FOXED BELGIUM is not responsible for loss, damage or theft of personal data due to the presence of viruses or following computer attacks.

11. Safety and security

The Controller shall take organisational and technical measures to ensure an appropriate level of security for the processing and collection of data. These security measures depend on the implementation costs related to the nature, context and purposes of the processing of personal data. 

The Controller uses standard encryption technologies within the IT sector when transferring or collecting data on the Site.

12. Amendment of the Privacy Policy

FOXED BELGIUM reserves the right to modify this Privacy Policy to comply with legal obligations. The User is therefore requested to regularly consult the Privacy Policy to be informed of any changes and amendments. Any such amendments will be posted on the Site or sent by email to ensure objectivity.

13. Governing law and competent court

This Privacy Policy is governed exclusively by Belgian law. Any dispute shall be submitted to the courts of the judicial district of the registered office of FOXED BELGIUM.

14. Contact

For any question or complaint regarding this privacy policy, the User may contact the Controller at the following address: info@foxedbelgium.com.

Date of last modification: 11 October 2020