Minimum Order € 20 – Free shipping from € 50

Algemene Voorwaarden

Bedrijfsgegevens

Adres

BV FOXED BELGIUM
Violetstraat 26, 2260 Westerlo

Email

Info@foxedbelgium.com

BTW

BE0754.725.227

 

Algemene bepaling

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door FOXED BELGIUM via hun webshop “www.foxedbelgium.com”. Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop “www.foxedbelgium.com” moet de klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden. Hij verklaart hierbij kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de volgende algemene voorwaarden. FOXED BELGIUM behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Leeftijd

Klanten die  ”www.foxedbelgium.com”  willen bezoeken en/of bestellingen willen plaatsen, dienen 18 jaar of ouder te zijn. Dit omwille van artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 kan BV FOXED BELGIUM enkel verkopen aan jongeren ouder dan 18 jaar. De leeftijd moet worden geverifieerd worden bij het betreden van “www.foxedbelgium.com.

Een identificatiebewijs kan worden gevraagd (overeenkomstig artikel 6 van de wet van 24 januari 1977) bij levering. FOXED BELGIUM behoudt zich het recht voor te weigeren om alcohol te leveren aan iedere persoon die de vereiste leeftijd niet blijkt te hebben of die onder invloed van alcohol of geneesmiddelen blijkt te zijn. Door een bestelling te plaatsen die alcohol bevat, bevestigt u dat u de vereiste leeftijd hebt. 

Het misbruiken van alcohol is gevaarlijk voor de gezondheid. Geniet maar gebruik met mate. FOXED BELGIUM kan niet verantwoordelijk worden gesteld Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid. Geniet maar gebruik met mate.

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie-, leeggoed of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De prijs vermeld in de winkelwagen is de prijs verschuldigd door de klant. FOXED BELGIUM behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment.

Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden FOXED BELGIUM niet. FOXED BELGIUM is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. FOXED BELGIUM is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door FOXED BELGIUM. FOXED BELGIUM kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Online aankopen (betaling)

Voor online betalingen werken wij samen met mollie.com. Online betalen kan via volgende betaalwijzen: 

 • Visa- of Masterkaart
 • Apple Pay
 • Bancontact betaalknop
 • PayPall Button
 • Belfius Direct Net
 • ING Home’Pay
 • iDeal

Een bestelling wordt pas behandeld van zodra we een akkoord krijgen van de instelling voor de beveiligde bankbetaling en mollie.com. Bij betaling met kredietkaart zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. FOXED BELGIUM kan geen partij gesteld worden tussen de klant en de kaartuitgever. Wanneer de klant laattijdig betaald of bij problemen bij betalingen is FOXED BELGIUM bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

Levering en leveringstijd

FOXED BELGIUM streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden binnen de openingsuren binnen het uur na het afronden van de online bestelling te leveren. Aan bestellingen die geplaatst en/of betaald worden buiten de openingsuren, kan FOXED BELGIUM geen gevolg aan geven. Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.  Voor levering betaald de klant €3,00. Producten die niet in voorraad zijn, kunnen niet door een klant besteld worden. Artikelen besteld via “www.foxedbelgium.com” worden geleverd in de door FOXED BELGIUM gekozen zones in Gent. Klanten die niet in deze zones wonen, kunnen niet bestellen. 

Indien, in geval van problemen bij de bezorger, de leveringsdatum met 2 werkdagen overschreden wordt is de klant gehouden ons hiervan te informeren via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en bezorgt FOXED BELGIUM na het ontvangen van de informatie van niet-levering het betaalde bedrag binnen de 10 werkdagen terug via een tegoedbon die “www.foxedbelgium.com” van de klant doorgekregen heeft. 

Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. FOXED BELGIUM kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren. 

Bezorgkosten & minimum bestelbedrag

Een bestelling moet een minimaal bestelbedrag van €10 (zonder bezorgkosten) hebben voor aanvaard te worden. FOXED BELGIUM vraagt €3,00 bezorgkosten.

Omruiling

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant worden gemeld via info@foxedbelgium.com. De producten dienen teruggestuurd te worden binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Wij vragen u in de e-mail aan te geven waarom u een product wil omruilen. Geef ook aan tegen welk product u uw aankoop wenst om te ruilen.

Omruiling kan enkel indien het product niet gebruikt is en in de originele verpakking, onbeschadigd zit. Indien u het product wenst om te ruilen tegen een product van een andere waarde wordt het saldo teruggegeven via een cadeaubon/extra gefactureerd naargelang het geval. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product voor omruiling zijn ten laste van de klant. Bij omruiling neemt FOXED BELGIUM de verzendkosten van het opnieuw op te sturen product éénmalig voor haar rekening.

Promoties en uitvoering van overeenkomsten

Promoties zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling. De klant en FOXED BELGIUM komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van een bevestigingsmail. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden deze mails van FOXED BELGIUM hiervoor als een vermoeden van bewijs. FOXED BELGIUM behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen: bij het niet voorradig zijn van een product, bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant, bij overmacht.

Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij FOXED BELGIUM.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant BV FOXED BELGIUM via een ondubbelzinnige verklaring (bv. e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan BV FOXED BELGIUM heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan FOXED BELGIUM, Violetstraat 26, 2260 Westerlo.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

De klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt FOXED BELGIUM zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

FOXED BELGIUM betaalt de Klant terug met een tegoedbon ter waarde van het aankoopbedrag excl verzending. In ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

Eigendomsrechten

Tenzij voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het verboden om de inhoud van onze website, op welke wijze dan ook, te kopiëren, reproduceren, (her)publiceren, downloaden, verzenden, verspreiden, door te geven, mee te delen aan het publiek of te gebruiken op welke wijze dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FOXED BELGIUM. 

Deze website is een originele creatie waarvan de inhoud, lay-out en structuur beschermd zijn door eigendomsrechten en/of andere rechten. Ook de op de website aanwezige werken (zoals teksten, logo’s, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, beelden, geluiden, audio- en videobestanden) zijn door eigendomsrechten en/of andere rechten beschermd.

Onder deze eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere rechten, waaronder al dan niet technische en/of commerciële methoden en concepten. Het is de klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.

Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, BV FOXED BELGIUM respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: communicatie met onze klanten, afhandeling van bestellingen, het versturen van nieuwsbrieven en voor reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan BV FOXED BELGIUM, Violetstraat 26, 2260 Westerlo of via e-mail aan info@foxedbelgium.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot BV FOXED BELGIUM, Violetstraat 26, 2260 Westerlo of via e-mail aan info@foxedbelgium.com.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, FOXED BELGIUM heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

BV FOXED BELGIUM houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@foxedbelgium.com.

Cookies

De website maakt gebruik van “cookies”. Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

De door de website geplaatste cookies hebben enkel als doel de verzending van een communicatie via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren of te vergemakkelijken of een uitdrukkelijk door klant gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren, o.a. om de klanten hun aanvaarding van de algemene voorwaarden te registreren, de klanten hun taalselectie tijdens een browsersessie te registreren en te registreren dat de klant een betaling verricht heeft. 

Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. FOXED BELGIUM zal alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen

Indien dit geen oplossing biedt, De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen indien dit geen oplossing biedt. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Wijziging voorwaarden

FOXED BELGIUM heeft het recht om huidige voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wij raden u daarom aan om deze pagina op regelmatige basis te raadplegen. Dit om kennis te nemen van de wijzigingen die we hebben aangebracht aangezien deze bindend zijn.

Klantendienst

Indien u vragen heeft of klachten, kan u steeds terecht via ons contactformulier of via info@foxedbelgium.com .

Voor klachten over een bestelling of factuur dient de klant binnen de 14 werkdagen na levering contact op te nemen met FOXED BELGIUM via info@foxedbelgium.com . Bij een terugvordering van producten of geschillen op het factuur zal FOXED BELGIUM steeds een terugbetaling via een cadeaubon toepassen. Deze code zal u binnen de 14 werkdagen verkrijgen via mail en is steeds 1 jaar geldig.

Indien de klacht niet binnen de vooropgestelde tijd is ingediend, wordt de klacht als ongegrond beschouwt en zal deze niet meer behandeld worden. Klachten worden steeds binnen de 10 werkdagen behandeld.

Terms and Conditions (translated)

Company details
Address

BV FOXED BELGIUM
Violetstraat 26, 2260 Westerlo

Email

Info@foxedbelgium.com

VAT

BE0754.725.227

 

General terms and conditions

These general terms and conditions apply to the sale of products by FOXED BELGIUM via their webshop “www.foxedbelgium.com”. When placing an order via the webshop “www.foxedbelgium.com”, the customer must expressly accept these Terms and Conditions. He hereby declares to have taken note of and agree to the following general terms and conditions. FOXED BELGIUM reserves the right to amend and/or supplement these General Terms and Conditions at any time for future orders. On current agreements, the terms and conditions that were applicable at the time the agreement was made shall apply.

Age

Customers wishing to visit “www.foxedbelgium.com” and/or place orders must be 18 years of age or older. This because of article 16 of the law of 7 January 1998, BV FOXED BELGIUM can only sell to young people over 18. Age must be verified when entering “www.foxedbelgium.com.

Proof of identification may be requested (in accordance with Article 6 of the Law of 24 January 1977) upon delivery. FOXED BELGIUM reserves the right to refuse to deliver alcohol to any person found not to be of the required age or found to be under the influence of alcohol or medicines. By placing an order containing alcohol, you confirm that you are of the required age. 

Abusing alcohol is dangerous to your health. Enjoy but use in moderation. FOXED BELGIUM cannot be held responsible Alcohol abuse is dangerous to health. Enjoy but use in moderation.

Price

All prices stated are expressed in euros, always including VAT and all other taxes or duties to be borne by the customer. If delivery, reservation, emptying or administrative costs are charged, this will be stated separately. The price indicated in the basket is the price owed by the customer. FOXED BELGIUM reserves the right to change the price of a product at any time.

Offer

Despite the fact that the online catalogue and the e-commerce website are compiled with the greatest possible care, the information offered may still be incomplete, contain material errors, or not be up-to-date. Obvious mistakes or errors in the offer do not bind FOXED BELGIUM. As regards the accuracy and completeness of the information offered, FOXED BELGIUM is only bound by an obligation of means. FOXED BELGIUM is not liable under any circumstances in the event of manifest material errors, typesetting or printing errors. If the customer has specific questions, we request the customer to contact our customer service department in advance. 

The offer is always valid while stocks last and may be amended or withdrawn by FOXED BELGIUM at any time. FOXED BELGIUM cannot be held liable for the unavailability of a product. If an offer has a limited period of validity or is made subject to conditions, this will be expressly stated in the offer.

Online purchases (payment)

For online payments we cooperate with mollie.com. Online payments can be made via the following payment methods: 

Visa or MasterCard
Apple Pay
Bancontact payment button
PayPall Button
Belfius Direct Net
ING Home’Pay
iDeal

An order is only processed as soon as we receive approval from the secure bank payment institution and mollie.com. When paying by credit card, the terms and conditions of the relevant card issuer apply. FOXED BELGIUM cannot be made a party between the customer and the card issuer. If the customer pays late or in the event of payment problems, FOXED BELGIUM is entitled to dissolve an agreement.

Delivery and delivery time

FOXED BELGIUM aims to deliver orders placed and paid for within opening hours within one hour of completing the online order. Orders placed and/or paid for outside opening hours cannot be followed up by FOXED BELGIUM. These delivery times are indicative and no rights may therefore be derived from them.  For delivery, the customer pays €3.00. Products which are not in stock cannot be ordered by a customer. Articles ordered via “www.foxedbelgium.com” will be delivered to the zones selected by FOXED BELGIUM in Ghent. Customers who do not live in these zones cannot order. 

If, in case of problems with the delivery driver, the delivery date is exceeded by 2 working days, the customer is obliged to inform us by e-mail. In that case, the customer may cancel his order and FOXED BELGIUM, after receiving the information of non-delivery, will refund the amount paid within 10 working days via a credit note forwarded “www.foxedbelgium.com” by the customer. 

Deliveries are made to the address specified by the customer at the time of ordering. FOXED BELGIUM can in no way be held responsible for errors made by the customer when entering the delivery and/or invoicing address, which may result in delivery delays or the impossibility of delivering the products ordered. 

Delivery costs & minimum order amount

An order must have a minimum order amount of €10 (excluding delivery costs) before being accepted. FOXED BELGIUM charges a €3.00 delivery fee.

Exchange

Any visible damage and/or qualitative defect of an article or any other shortcoming in the delivery must be reported by the customer via info@foxedbelgium.com. Products must be returned within 14 calendar days from the day following delivery. We ask you to indicate in the e-mail why you want to exchange a product. Please also indicate which product you wish to exchange your purchase for.

Exchange is only possible if the product has not been used and is in its original packaging, undamaged. If you wish to exchange the product for one of a different value, the balance will be refunded via a gift voucher/extra billed as appropriate. The shipping costs and risk of returning a product for exchange are borne by the customer. In the event of an exchange, FOXED BELGIUM will bear the shipping costs of the product to be resent once.

Promotions and execution of agreements

Promotions are valid as long as stocks last. An agreement is concluded when an e-mail is sent to the e-mail address provided by the customer confirming his order. The customer and FOXED BELGIUM expressly agree that a valid agreement can be concluded by using a confirmation e-mail. In particular, the absence of an ordinary signature does not affect the binding force of the agreement either. As far as the law allows, these e-mails from FOXED BELGIUM shall constitute presumptive evidence for this purpose. FOXED BELGIUM reserves the right to refuse orders in the following cases: if a product is out of stock, in the event of serious suspicion of abuse of rights or bad faith on the part of the customer, in the event of force majeure.

Right of withdrawal

The provisions of this article apply only to Customers who purchase items online from FOXED BELGIUM in their capacity as consumers.

The Customer has the right to withdraw from the contract within a period of 14 calendar days without giving reasons. To exercise the right of withdrawal, the Customer must notify FOXED BELGIUM of its decision to withdraw from the agreement by an unequivocal statement (e.g. e-mail). The Customer may use the attached model withdrawal form for this purpose, but is not obliged to do so. 

To meet the withdrawal deadline, the Customer must send his communication concerning his exercise of the right of withdrawal before the withdrawal period has expired. 

The Customer must return or hand over the goods to FOXED BELGIUM, Violetstraat 26, 2260 Westerlo, without delay, but in any event no later than 14 calendar days after the day on which he communicates his decision to withdraw from the contract to BV FOXED BELGIUM.  The customer is on time if he returns the goods before the period of 14 calendar days has expired. The direct costs of returning the goods shall be borne by the Customer. 

The Customer is requested to return the items in their original condition and packaging. If the returned item has diminished in value in any way, FOXED BELGIUM reserves the right to hold the customer liable and claim compensation for any diminution in the value of the goods resulting from the customer’s use of the goods beyond what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the goods. 

All returned items will be carefully examined. The basic principle here is that the consumer may only inspect the item as he would be allowed to do in a shop. Returned articles must not have been used. If an article has suffered a reduction in value due to use by the Customer, this will be charged to the Customer.

FOXED BELGIUM will refund the Customer with a credit note worth the purchase amount excluding shipping. In any case, the Customer will not be charged for such refund.

The Customer may not exercise the right of withdrawal for:

the delivery of goods that spoil quickly or have a limited shelf life;
the delivery of sealed goods which are not suitable to be returned for reasons of health protection or hygiene and whose seal has been broken after delivery;
the supply of goods which, by their nature, are irrevocably mixed with other products after delivery;
the delivery of alcoholic beverages whose price was agreed upon at the conclusion of the sales contract, but whose delivery can only take place after 30 days, and whose actual value depends on fluctuations in the market beyond the company’s control;
Property rights

Except for personal and non-commercial use, it is prohibited to copy, reproduce, (re)publish, download, transmit, distribute, transmit, communicate to the public or use in any way the content of our website without the prior written consent of FOXED BELGIUM. 

This website is an original creation whose content, layout and structure are protected by property and/or other rights. The works present on the website (such as texts, logos, drawings, photos, images, sounds, audio and video files) are also protected by property and/or other rights.

These property rights include copyright, trademark, drawing and model rights and/or other rights, including technical and/or commercial methods and concepts. The customer is prohibited from using and/or modifying the property rights as described in this article.

Privacy

The controller, BV FOXED BELGIUM respects the Belgian law of 8 December 1992 on the protection of privacy in the processing of personal data. The personal data provided by you will only be used for the following purposes: communication with our customers, processing orders, sending newsletters and for advertising and/or marketing purposes.

You have a legal right to inspect and possibly correct your personal data. Subject to proof of identity (copy of identity card), you can obtain written notification of your personal data free of charge by sending a written, dated and signed request to BV FOXED BELGIUM, Violetstraat 26, 2260 Westerlo or by e-mail to info@foxedbelgium.com. If necessary, you can also request the correction of any data that might be incorrect, incomplete or irrelevant.

In case of use of data for direct marketing: You can oppose the use of your data for direct marketing free of charge. To do so, you can always contact BV FOXED BELGIUM, Violetstraat 26, 2260 Westerlo or via e-mail to info@foxedbelgium.com.

We treat your data as confidential information and will not pass it on, rent it out or sell it to third parties. Customers are themselves responsible for keeping their login data confidential and using their password. Your password is stored encrypted, so FOXED BELGIUM has no access to your password.

BV FOXED BELGIUM keeps online (anonymous) visitor statistics in order to see which pages of the website are visited and to what extent. If you have any questions about this privacy statement, please contact us at info@foxedbelgium.com.

Cookies

The website makes use of “cookies”. During a visit to the site, “cookies” may be placed on the hard disk of your computer. A cookie is a text file that is placed by a website’s server in your computer’s browser or on your mobile device when you consult a website. Cookies cannot be used to identify individuals; a cookie can only identify a machine. 

You can set your internet browser to not accept cookies, to warn you when a cookie is installed or to delete cookies from your hard disk afterwards.  You can do this via your browser’s settings (via the help function). Please note that certain graphical elements may not appear correctly or that you may not be able to use certain applications. 

De door de website geplaatste cookies hebben enkel als doel de verzending van een communicatie via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren of te vergemakkelijken of een uitdrukkelijk door klant gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren, o.a. om de klanten hun aanvaarding van de algemene voorwaarden te registreren, de klanten hun taalselectie tijdens een browsersessie te registreren en te registreren dat de klant een betaling verricht heeft. 

The sole purpose of the cookies placed by the website is to carry out or facilitate the transmission of a communication via an electronic communications network or to provide an information society service expressly requested by the customer, e.g. to register the customers’ acceptance of the general terms and conditions, to register the customers’ language selection during a browser session and to register that the customer has made a payment. 

Applicable law – Disputes

Belgian law applies, with the exception of the provisions of international private law on applicable law. Before taking legal action, FOXED BELGIUM will examine the possibility of reaching an amicable settlement

If this does not provide a solution, The courts of the Consumer’s place of residence shall be competent in the event of legal disputes. The Consumer can also turn to the ODR platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Modification of terms and conditions

FOXED BELGIUM is entitled to amend current terms and conditions at any time. We therefore advise you to consult this page on a regular basis. This to take note of the changes we have made as they are binding.

Customer service

If you have any questions or complaints, you can always contact us via our contact form or at info@foxedbelgium.com .

For complaints about an order or invoice, customers should contact FOXED BELGIUM at info@foxedbelgium.com within 14 working days of delivery. In the event of a recovery of products or disputes on the invoice, FOXED BELGIUM will always apply a refund via a gift voucher. You will receive this code by e-mail within 14 working days and it is always valid for 1 year.

If the complaint is not submitted within the stipulated time, it will be considered unfounded and will no longer be dealt with. Complaints are always handled within 10 working days.