Bedrijfsgegevens

BV FOXED BELGIUM
Violetstraat 26, 2260 Westerlo                                                                                                                                                                                                                             Info@foxedbelgium.com                                                                                                                                                                                                                                                                      BTW: BE0754.725.227

Algemene bepaling

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door FOXED BELGIUM via hun webshop “www.foxedbelgium.com”. Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop “www.foxedbelgium.com” moet de klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden. Hij verklaart hierbij kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de volgende algemene voorwaarden. FOXED BELGIUM behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Leeftijd

Klanten die  ”www.foxedbelgium.com”  willen bezoeken en/of bestellingen willen plaatsen, dienen 18 jaar of ouder te zijn. Dit omwille van artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 kan BV FOXED BELGIUM enkel verkopen aan jongeren ouder dan 18 jaar. De leeftijd moet worden geverifieerd worden bij het betreden van “www.foxedbelgium.com.

Een identificatiebewijs kan worden gevraagd (overeenkomstig artikel 6 van de wet van 24 januari 1977) bij levering. FOXED BELGIUM behoudt zich het recht voor te weigeren om alcohol te leveren aan iedere persoon die de vereiste leeftijd niet blijkt te hebben of die onder invloed van alcohol of geneesmiddelen blijkt te zijn. Door een bestelling te plaatsen die alcohol bevat, bevestigt u dat u de vereiste leeftijd hebt. 

Het misbruiken van alcohol is gevaarlijk voor de gezondheid. Geniet maar gebruik met mate. FOXED BELGIUM kan niet verantwoordelijk worden gesteld Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid. Geniet maar gebruik met mate.

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie-, leeggoed of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De prijs vermeld in de winkelwagen is de prijs verschuldigd door de klant. FOXED BELGIUM behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment.

Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden FOXED BELGIUM niet. FOXED BELGIUM is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. FOXED BELGIUM is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door FOXED BELGIUM. FOXED BELGIUM kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Online aankopen (betaling)

Voor online betalingen werken wij samen met mollie.com. Online betalen kan via volgende betaalwijzen: 

 • Visa- of Masterkaart
 • Apple Pay
 • Bancontact betaalknop
 • PayPall Button
 • Belfius Direct Net
 • ING Home’Pay
 • iDeal

Een bestelling wordt pas behandeld van zodra we een akkoord krijgen van de instelling voor de beveiligde bankbetaling en mollie.com. Bij betaling met kredietkaart zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. FOXED BELGIUM kan geen partij gesteld worden tussen de klant en de kaartuitgever. Wanneer de klant laattijdig betaald of bij problemen bij betalingen is FOXED BELGIUM bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

Levering en leveringstijd

FOXED BELGIUM streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden binnen de openingsuren binnen het uur na het afronden van de online bestelling te leveren. Aan bestellingen die geplaatst en/of betaald worden buiten de openingsuren, kan FOXED BELGIUM geen gevolg aan geven. Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.  Voor levering betaald de klant €3,00. Producten die niet in voorraad zijn, kunnen niet door een klant besteld worden. Artikelen besteld via “www.foxedbelgium.com” worden geleverd in de door FOXED BELGIUM gekozen zones in Gent. Klanten die niet in deze zones wonen, kunnen niet bestellen. 

Indien, in geval van problemen bij de bezorger, de leveringsdatum met 2 werkdagen overschreden wordt is de klant gehouden ons hiervan te informeren via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort FOXED BELGIUM na het ontvangen van de informatie van niet-levering het betaalde bedrag binnen de 10 werkdagen terug op de rekening die “www.foxedbelgium.com” van de klant doorgekregen heeft. 

Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. FOXED BELGIUM kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren. 

Bezorgkosten & minimum bestelbedrag

Een bestelling moet een minimaal bestelbedrag van €10 (zonder bezorgkosten) hebben voor aanvaard te worden. FOXED BELGIUM vraagt €3,00 bezorgkosten.

Omruiling

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant worden gemeld via info@foxedbelgium.com. De producten dienen teruggestuurd te worden binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Wij vragen u in de e-mail aan te geven waarom u een product wil omruilen. Geef ook aan tegen welk product u uw aankoop wenst om te ruilen.

Omruiling kan enkel indien het product niet gebruikt is en in de originele verpakking, onbeschadigd zit. Indien u het product wenst om te ruilen tegen een product van een andere waarde wordt het saldo teruggestort/extra gefactureerd naargelang het geval. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product voor omruiling zijn ten laste van de klant. Bij omruiling neemt FOXED BELGIUM de verzendkosten van het opnieuw op te sturen product éénmalig voor haar rekening.

Promoties en uitvoering van overeenkomsten

Promoties zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling. De klant en FOXED BELGIUM komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van een bevestigingsmail. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden deze mails van FOXED BELGIUM hiervoor als een vermoeden van bewijs. FOXED BELGIUM behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen: bij het niet voorradig zijn van een product, bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant, bij overmacht.

Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij FOXED BELGIUM.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant BV FOXED BELGIUM via een ondubbelzinnige verklaring (bv. e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan BV FOXED BELGIUM heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan FOXED BELGIUM, Violetstraat 26, 2260 Westerlo.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

De klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt FOXED BELGIUM zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

FOXED BELGIUM betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

Eigendomsrechten

Tenzij voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het verboden om de inhoud van onze website, op welke wijze dan ook, te kopiëren, reproduceren, (her)publiceren, downloaden, verzenden, verspreiden, door te geven, mee te delen aan het publiek of te gebruiken op welke wijze dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FOXED BELGIUM. 

Deze website is een originele creatie waarvan de inhoud, lay-out en structuur beschermd zijn door eigendomsrechten en/of andere rechten. Ook de op de website aanwezige werken (zoals teksten, logo’s, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, beelden, geluiden, audio- en videobestanden) zijn door eigendomsrechten en/of andere rechten beschermd.

Onder deze eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere rechten, waaronder al dan niet technische en/of commerciële methoden en concepten. Het is de klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.

Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, BV FOXED BELGIUM respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: communicatie met onze klanten, afhandeling van bestellingen, het versturen van nieuwsbrieven en voor reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan BV FOXED BELGIUM, Violetstraat 26, 2260 Westerlo of via e-mail aan info@foxedbelgium.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot BV FOXED BELGIUM, Violetstraat 26, 2260 Westerlo of via e-mail aan info@foxedbelgium.com.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, FOXED BELGIUM heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

BV FOXED BELGIUM houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@foxedbelgium.com.

Cookies

De website maakt gebruik van “cookies”. Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

De door de website geplaatste cookies hebben enkel als doel de verzending van een communicatie via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren of te vergemakkelijken of een uitdrukkelijk door klant gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren, o.a. om de klanten hun aanvaarding van de algemene voorwaarden te registreren, de klanten hun taalselectie tijdens een browsersessie te registreren en te registreren dat de klant een betaling verricht heeft. 

Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. FOXED BELGIUM zal alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen

Indien dit geen oplossing biedt, De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen indien dit geen oplossing biedt. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Wijziging voorwaarden

FOXED BELGIUM heeft het recht om huidige voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wij raden u daarom aan om deze pagina op regelmatige basis te raadplegen. Dit om kennis te nemen van de wijzigingen die we hebben aangebracht aangezien deze bindend zijn.

Klantendienst

Indien u nog vragen en/of klachten heeft, gelieve ons dan te contacteren via het contactformulier op de website of via e-mail naar info@foxedbelgium.com.